2022 04 15 Apskritojo stalo diskusija ,,Autizmas: kasdienybė, iššūkiai ir galimybės“

     Šiaulių ,,Ringuvos“ mokyklos bendruomenė, siekdama pasidalinti mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimą, ugdymo(si) patirtimis, analizuoti sėkmės atvejus ir socioedukacinėse aplinkose kylančius iššūkius, balandžio 12 dieną organizavo apskritojo stalo diskusiją ,,Autizmas: kasdienybė, iššūkiai ir galimybės“. Įtraukiančioje diskusijoje dalyvavusi Lietuvos autizmo asociacijos ,,Lietaus vaikai“ valdybos pirmininkė Kristina Košel-Patil teigė, kad ,,sėkmingas autistiškų vaikų ugdymas reikalauja specifinių kompetencijų ir glaudaus komandinio darbo. Labai džiugu dalyvauti renginyje, kuriame mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai dalinasi savo darbo patirtimi, ir girdėti pozityvias istorijas“. Anot Viktorija Laucytė-Mizgerienė (NP5, UAB Viešųjų projektų vadovės), ,,dalyvaudama apskritojo stalo diskusijoje išgirdau puikiai savo darbą išmanančių specialistų pristatymus, susijusius su autistiškų vaikų inovatyvių lavinimo ir laisvalaikio užimtumo galimybių pritaikymu mokymosi įstaigose. Šis renginys parodė, kad ne popieriaus lape parašytos ugdymo(si) programos gerina autistiškų vaikų elgesį ir ugdymo(si) galimybes, bet sunkus paties pedagogo ,,išrastas” būdas, pritaikytas individualiai kiekvienam vaikui“.  FOTO 

Asociacijos ,,Šiaulių lietaus vaikai“ pirmininkės Živilės Kulėšės nuomone, diskusijoje ,,pasidalinta sėkminga pedagogų patirtimi ugdant autistišką vaiką mokykloje, išgirsti tėvų lūkesčiai, kokio ugdymo autistiškam vaikui jie tikisi bei kalbėta apie inovatyvias, ugdyme galimas pritaikyti, priemones. Tikiu, kad ši diskusija sukūrė glaudesnį ryšį tarp mokytojų ir tėvų, padėjo pamatus betarpiškesniam bendradarbiavimui siekiant individualaus, į autistiško vaiko poreikius ir galimybes orientuoto ugdymo“.
Dėkojame partneriams ir dalyviams: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjai Edita Minkuvienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto direktorei doc. dr. Irenai Kaffemanienei, Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialiajai pedagogei metodininkei Jurgita Lymantienė, Lietuvos autizmo asociacijos ,,Lietaus vaikai“ valdybos pirmininkei Kristinai Košel-Patil, asociacijos ,,Šiaulių lietaus vaikai“ pirmininkei Živilei Kulėšei, diskusijos moderatorei Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto dėstytojai dr. Margarita Jurevičiene, Šiaulių ,,Ringuvos“ ir Šiaulių sanatorinės mokyklos bendruomenėms, pranešėjams bei organizaciniam komitetui: Lijana Giedraitiene, Rita Griciuvienė, Vaida Mačiūnė, Dalia Misiūnienė, Simona Šambarienė