Teisinė informacija

 1. Šiaulių ,,Ringuvos“ mokyklos  nuostatai  pdf 
 2. Šiaulių ,,Ringuvos“ specialiosios mokyklos asmens duomenų tvarkymo taisyklės  pdf 
 3. Šiaulių ,,Ringuvos“ specialiosios mokyklos mokinių, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės  pdf
 4. Šiaulių ,,Ringuvos“ specialiosios mokyklos privatumo politika  pdf 
 5.  Šiaulių ,,Ringuvos“ specialiosios mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema
 6. Pamokų lankomumo tvarkos aprašas pdf
 7. Šiaulių ,,Ringuvos“ specialiosios mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas  pdf 
 8. Šiaulių ,,Ringuvos“ specialiosios mokinių palikimo mokykloje bei pasiėmimo iš mokyklos tvarkos aprašas  pdf
 9. Šiaulių ,,Ringuvos“ specialiosios mokyklos smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas pdf 
 10. Šiaulių ,,Ringuvos“ specialiosios mokyklos poveikio priemonių taikymo netinkamai  besielgiantiems  mokiniams tvarkos aprašas pdf 
 11. Šiaulių ,,Ringuvos“ specialiosios mokyklos švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo tvarkos aprašas pdf
 12.  Šiaulių ,,Ringuvos“ specialiosios mokyklos smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje tvarkos aprašas  pdf 
 13. Šiaulių „Ringuvos“  specialiosios mokyklos bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės pdf 
 14. Mokinių priėmimo į Šiaulių „Ringuvos“ specialiosios mokyklos bendrabutį tvarkos aprašas  pdf 
 15. Šiaulių „Ringuvos“  specialiosios mokyklos Mokinio elgesio taisyklės pdf 
 16. Šiaulių „Ringuvos“  specialiosios mokyklos Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas  pdf 
 17. Šiaulių „Ringuvos“  specialiosios mokyklos Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarkos aprašas pdf 
 18.  Šiaulių „Ringuvos“ specialiosios mokyklos maitinimo organizavimo tvarkos aprašas pdf 
 19.  Šiaulių „Ringuvos“ specialiosios mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai pdf
 20. Šiaulių ,,Ringuvos“ specialiosios mokyklos krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas pdf 
 21. Šiaulių ,,Ringuvos“ specialiosios mokyklos naujai atvykusių mokinių adaptacijos ir adaptacijos priežiūros tvarka pdf 
 22. Šiaulių ,,Ringuvos“ specialiosios mokyklos socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas pdf  apskaitos lapas doc veiklos ataskaita doc 
 23. Priėmimo į Šiaulių miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo
  mokyklas tvarkos aprašas pdf 
 24. Šiaulių „Ringuvos“  mokyklos ir Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro mokinių, turinčių labai didelių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priežiūros vasaros laikotarpiu finansavimo tvarkos aprašas doc 
 25.  Nuotolinio mokymo(-si) Šiaulių ,,Ringuvos“ mokykloje tvarkos aprašas pdf 
 26.  Šiaulių ,,Ringuvos“ mokyklos krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas     pdf
 27. Šiaulių ,,Ringuvos“ mokyklos Darbo tarybos veiklos reglamentas pdf 
 • Su visais ,,Ringuvos“ specialiosios mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais galima susipažinti mokyklos raštinėje.