Švietimo pagalba

       VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
          Vaiko gerovės komisijos paskirtis-rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
Koordinatorė-direktorė Lijana Giedraitienė

 

Nariai:
Rita Griciuvienė, pirmininkė, specialiosios klasės mokytoja
El.p:  rita.griciuviene@ringuvosmokykla.lt
Simona Šambarienė,  logopedė
El.p: simona.sambarienė@ringuvosmokykla.lt
Jurgita Kaziūnienė,  socialinė pedagogė;
El.p: jurgita.kaziuniene@ringuvosmokykla.lt
Vaida Linkuvienė, specialiosios klasės mokytoja
El.p: vaida.linkuviene@ringuvosmokykla.lt
Dalia Liekienė,  bendrosios praktikos slaugytoja;
tel. 865673947

 


SOCIALINĖ PEDAGOGINĖ PAGALBA
Jurgita Kaziūnienė -socialinė pedagogė, tel.nr.: 863153546
 
                      Socialinis pedagogas rūpinasi mokinių gerove, padeda tėvams (globėjams, rūpintojams) ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą.
                             Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis.
                             Konsultuoja  mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.  
                             Į socialinį pedagogą mokinys gali kreiptis, jei turi sunkumų ar rūpesčių mokykloje ar už jos ribų, nesutaria su draugais ar kitais mokyklos bendruomenės nariais, nežino kaip išspręsti kylančius konfliktus, jaučiasi atstumtas, patiria patyčias ar nori pasidalinti savo mintimis, idėjomis.

  LOGOPEDO PAGALBA
Simona Šambarienė – vyresnysis logopedas
                             Teikia logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Tikslina artikuliaciją, koreguoja visus komunikacijos procesus, susijusius su žodinės ir rašomosios kalbos suvokimu ir raiška. Taiko alternatyviąją komunikaciją, numato palankiausius logopedinės pagalbos būdus bei metodus. Konsultuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus kalbos ir kalbėjimo ugdymo bei jų įveikimo klausimais.

JUDESIO IR PADĖTIES KOREKCIJA

 

Gitela Andrijauskienė– gydomosios kūno kultūros mokytoja
                             Parenka ir taiko tinkamus gydomosios kūno kultūros metodus ir metodikas mokiniams, numato ugdytinių judėjimo funkcijų atstatymo/kompensavimo galimybes, veda gydomosios kūno kultūros pamokas, stebi ir analizuoja gydomosios kūno kultūros įtaką asmens sveikatos būklei, konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus).

MOKYTOJO PADĖJĖJO PAGALBA
          Padeda mokiniui orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, neformaliojo švietimo, renginių ir išvykų metu; apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena; įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti; tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis, atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą.
      Bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko; padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui reikalingą mokomąją medžiagą; atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą bei mokinio, mokinių grupės, kuriems teikia pagalbą, saugumą; palydi mokinius iki autobuso, padeda įlipti ir laukia, kol jie išvažiuos; pasirūpina mokinių saugumu, kol jie laukia autobusų.

SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

 

 
Dalia Liekienė –  slaugytoja, tel.nr.: 865673947
             Vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos priežiūros patikrinimus, teikia pirmąją medicininę pagalbą, rengia ir platina informacinę medžiagą, konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) sveikatos stiprinimo klausimais, vykdo mokinių maitinimo organizavimo priežiūrą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.