Savivalda

 

 • Mokyklos taryba
 • Mokytojų taryba 
 • Darbo taryba 

________________________________________

Mokyklos taryba
Mokyklos taryba – aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir vietos bendruomenei, už savo veiklą atsiskaitanti ją rinkusiems Mokyklos bendruomenės nariams.
Mokyklos tarybos nariai:
 1. Rita Griciuvienė, vyresnioji specialioji pedagogė, mokyklos tarybos atstovė
 2. Margarita Jurevičienė, specialioji pedagogė metodininkė, mokyklos tarybos atstovė;
 3. Dalia Misiūnienė, vyresnioji specialioji pedagogė, mokyklos direktoriaus pasiūlyta vietos bendruomenės atstovė;
 4.  Vaida Mačiūnė, vyresnioji specialioji pedagogė, mokyklos direktoriaus pasiūlyta vietos bendruomenės atstovė;
 5. Živilė Kulėšė, tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė;
 6. Audronė Bačauskienė, tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovė. 
Mokyklos tarybos funkcijos:
 • nustato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis;
 • derina mokyklos veiklos programą, strateginį planą, veiklos nuostatus, darbo tvarkos taisykles;
 • priima sprendimus dėl ugdymo plano, ugdymo proceso organizavimo tvarkos, papildomų atostogų mokiniams, klasių dalijimo į grupes, papildomojo ugdymo organizavimo būdo ir krypties;
 • aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos, parinkimo, papildomojo ugdymo organizavimo, moksleivių atostogų datų, ugdymo organizavimo būdo nuo birželio 1 d. iki mokslo metų pabaigos;
 • svarsto Mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja lėšų paskirstymą, prižiūri Mokyklos ūkinę-finansinę veiklą;
 • teikia siūlymus priimant darbuotojus ir vertinant jų veiklos rezultatus, vertina mokyklos vadovų veiklą, skiria atstovus į viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją;
 • inicijuoja vietos bendruomenės, šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą;
 • svarsto mokyklos reorganizavimo ir likvidavimo klausimus;
 • mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo iš mokyklos klausimus;
 • gali sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų spendimus, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;
 • mokyklos tarybos nariai atstovauja savo rinkėjų interesams ir atsiskaito už veiklą ją rinkusiems bendruomenės nariams.
 

Mokytojų taryba
Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.
  
Mokytojų tarybos nariai:
• Erika Drazdauskienė – sekretorė
• Mokyklos mokytojai – nariai 
 Mokytjų tarybos funkcijos:
  • aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo Mokykloje klausimus, mokyklos ugdymo turinio, atitinkančio mokyklos tikslus ir uždavinius, formavimo ir įgyvendinimo klausimus, svarsto mokinių ugdymo(si) rezultatus ir mokinių pasiekimų vertinimą, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
  • svarsto Mokyklos švietimo programų, ugdymo planų įgyvendinimo, optimalių ugdymo sąlygų sudarymo, ugdymo turinio atnaujinimo klausimus;
  •  skiria atstovus į pedagogų atestacijos komisiją
  •  priima sprendimus dėl ugdomosios veiklos organizavimo po birželio 1 d. iki mokslo metų pabaigos, ugdymo turinio planavimo laikotarpių ir formų, programų, teminių planų rengimo principų ir tvarkos, mokinių pasiekimų, pažangos, atskirų dalykų vertinimo, tėvų (globėjų) informavimo apie mokinių sėkmingumą būdų ir laikotarpių, projektinės veiklos organizavimo ir kitais praktiniais pedagoginės veiklos klausimai

Darbo taryba 
        Šiaulių „Ringuvos“  mokyklos Darbo taryba (toliau vadinama – Darbo taryba) – kolegialus darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis mokyklos  darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams. Darbo taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais darbo santykius, Darbo kodeksu, Darbo tarybų įstatymu, šiuo reglamentu, mokyklos nuostatais  ir kitais vietiniais  teisės aktais. Darbo taryba sudaroma 3 metų kadencijai. Darbo taryba yra nepriklausoma nuo darbdavio. Darbdaviui draudžiama daryti įtaką Darbo tarybos sprendimams ar kitaip kištis į Darbo tarybos veiklą. Darbo tarybai vadovauja pirmininkas. Darbo tarybos pirmininkui laikinai negalint atlikti savo funkcijų, šias funkcijas atlieka kitas Darbo tarybos narys.
Darbo tarybos nariai:
    Daiva Laurutienė – vyresnioji specialioji pedagogė, Darbo tarybos pirmininkė;
    Vilma Burbienė – vyresnioji specialioji pedagogė, Darbo  tarybos narys, sekretorius;
    Vaida Poškienė – mokyklos sekretorė, Darbo  tarybos narys.
Darbo taryba turi teisę:
 • dalyvauti informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą;
 • darbo kodekso ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir terminais gauti iš darbdavio ir iš valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, reikalingą savo funkcijoms atlikti;
 • teikti darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo;
 • inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimų;
 • esant būtinybei aptarti svarbius darbdavio darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus, sušaukti visuotinį darbdavio ar darbovietės darbuotojų susirinkimą, suderinus su darbdaviu susirinkimo datą, laiką ir vietą;
 • atlikti kitus veiksmus, neprieštaraujančius Darbo kodeksui, kitoms darbo teisės normoms, ir veiksmus, nustatytus darbo teisės normose ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimuose;
 • abipusio pasitikėjimo pagrindais bendradarbiauti su visomis profesinėmis sąjungomis;
 • einant darbo tarybos nario pareigas sužinotus duomenis apie darbuotojus, jų asmeninę informaciją, taip pat informacija gauta posėdžio metu neviešinama;
 • posėdis yra pagrindinė Darbo tarybos veiklos forma;
 • klausimus svarstymui darbo tarybos posėdyje turi teisę pateikti darbo tarybos nariai, darbdavys ir darbuotojai. Darbdavys ir darbuotojai prašymus svarstyti klausimą darbo tarybos posėdyje pateikia raštu laisva forma arba elektronine forma į tarybos narių elektroninius tarnybinius paštus:
       daiva.laurutiene@ringuvosmokykla.lt 
      vilma.burbiene@ringuvosmokykla.lt 
      rastine@ringuvosmokykla.lt
 • jeigu gautas prašymas yra anoniminio pobūdžio, darbo taryba pasilieka teisę jo nesvarstyti.