Mokinio elgesio taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Mokinio elgesio taisyklės grindžiamos Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Rekomendacijomis dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams, kitais teisės aktais.
II. MOKINIO TEISĖS IR PAREIGOS
2. Mokinys turi teisę:
2.1. Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, sveikoje ir saugioje aplinkoje.
2.2. Gauti specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę pedagoginę, psichologinę, pirminę medicininę pagalbą.
2.3. Visais rūpimais klausimais kreiptis į mokyklos administraciją, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, kitus mokyklos darbuotojus.
2.4. Rinktis neformalaus ugdymo būrelius, dalyvauti renginiuose, vykti į išvykas, ekskursijas.
2.5. Naudotis mokykloje esančiu inventoriumi, specialiosiomis priemonėmis, informacinių ir komunikacinių technologijų įranga mokymosi tikslais.
2.6. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.
 1. Mokinys privalo:
3.1. Atsakingai vykdyti pagrindinę mokinio pareigą – mokytis pagal savo gebėjimus, galias, poreikius.
3.2. Į mokyklą atsinešti visas mokymuisi reikalingas priemones.
3.3. Pamokų, kitų veiklų metu elgtis drausmingai, netrukdyti draugams, reaguoti į mokytojo pastabas, vykdyti jo nurodymus.
3.4. Nevėluoti ir nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties, išeiti iš pamokų tik informavęs mokytoją ar klasės vadovą  ir gavęs jų leidimą.
3.5. Praleidęs pamokas pateikti tėvų (globėjų/rūpintojų) raštišką pateisinimą.
3.6. Gerbti mokinius, mokytojus, kitus bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių.
3.7. Saugoti ir tausoti mokyklos turtą, jos aplinką, savo ir kitų asmeninius daiktus, atsakyti už padarytą žalą.
3.8. Vilkėti švarius, tvarkingus ir estetiškus drabužius, atitinkančius kasdienį stilių, savo išvaizda netrikdyti aplinkinių.
3.9. Fizinio ugdymo pamokose vilkėti sportinę aprangą bei avalynę, kuri nedėvima kitų pamokų metu.
3.10. Striukę, paltą, kepurę laikyti rūbinėje, nepalikti kišenėse vertingų daiktų.
3.11. Dingus rūbams, daiktams, nedelsiant kreiptis į klasės vadovą, grupės auklėtoją, socialinį pedagogą, mokyklos administraciją; už vertingus daiktus, mobiliuosius telefonus atsako pats mokinys.
3.12. Laikytis asmens higienos reikalavimų, saugaus elgesio taisyklių, saugoti save ir kitus.
3.13. Viešose vietose elgtis kultūringai, mandagiai, garbingai atstovauti mokyklai.
3.14. Laikytis mokyklos darbo tvarkos, mokinio elgesio taisyklių, apie mokykloje pastebėtus pažeidimus informuoti mokytojus, mokyklos administraciją.
3.15. Rūpintis savo ir kitų bendruomenės narių saugumu, nedelsiant kreiptis į suaugusius dėl gresiančio pavojaus, fizinio ar psichologinio smurto.
III. MOKINIO ATSAKOMYBĖ
 1. Mokiniui draudžiama:
4.1. Naudoti fizinę (muštis, stumdytis, spardyti) ir emocinę (prasivardžiuoti, grasinti, ignoruoti) prievartą, reketuoti, vartoti necenzūrinius žodžius, rodyti nepadorius gestus, įžūliai ir provokuojančiai elgtis, žaisti azartinius žaidimus.
4.2. Pamokose vilkėti striukę, paltą, triukšmauti, naudotis mobiliuoju telefonu, garso ir vaizdo technika be mokytojo leidimo.
4.3. Pažeidinėti mokykloje nustatytą tvarką, mokykloje ir mokyklos teritorijoje rūkyti, vartoti alkoholinius, energetinius gėrimus, narkotines ir psichotropines medžiagas, kvaišalus, naudoti pirotechnikos priemones.
4.4. Į mokyklą neštis aštrius daiktus, dujų balionėlius, toksines medžiagas, narkotikus, kitokius kvaišalus, alkoholinius gėrimus, tabako gaminius, elektronines cigaretes, kitus saugumui, sveikatai ir gyvybei pavojingus daiktus.
4.5. Pamokų ir pertraukų metu išeiti už mokyklos teritorijos ribų.
4.6. Laisvalaikį leisti be mokytojo (auklėtojo) ar mokytojo (auklėtojo) padėjėjo priežiūros.
4.7. Daryti garso įrašus, filmuoti ir fotografuoti mokyklos bendruomenės narius, viešinti jų atvaizdus, informaciją internetinėje erdvėje be jų sutikimo.
4.8. Į mokyklą ir jos teritoriją atsivesti pašalinius asmenis.
IV. MOKINIO SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS
 1. Mokinio skatinimas:
5.1. Mokytojo, klasės vadovo pagyrimas žodžiu ar įrašu elektroniniame dienyne.
5.2. Mokytojo, klasės vadovo padėkos raštas mokiniui.
5.3. Direktoriaus padėkos raštas mokiniui.
5.4. Direktoriaus padėkos raštas mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams).
5.5. Mokinio pasiekimų viešinimas.
5.6. Atminimo dovana mokiniui.
5.7. Išvyka, ekskursija mokiniui.
 1. Mokinio drausminimas:
6.1. Mokytojo, klasės vadovo pastaba žodžiu ar įrašu elektroniniame dienyne.
6.2. Mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas žodžiu ar raštu.
6.3. Mokyklos direktoriaus įspėjimas, papeikimas, griežtas papeikimas mokiniui.
6.4. Mokinio elgesio svarstymas Vaiko gerovės komisijoje dalyvaujant mokiniui.
6.5. Mokinio elgesio svarstymas Vaiko gerovės komisijoje dalyvaujant mokiniui ir mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams).
6.6. Teisėtvarkos institucijų informavimas apie mokinio teisėtvarkos ir teisėsaugos pažeidimus.
 V. POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMAS NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS
 1. Poveikio priemonė – Mokyklos darbuotojo veiksmai, kuriais siekiama nutraukti ar sustabdyti netinkamą mokinio elgesį bei atkurti psichologiškai ir fiziškai saugią ir savitarpio pagarba grįstą ugdymosi aplinką.
 2. Netinkamas mokinio elgesys – mokinio elgesys keliantis realų pavojų jo paties ir (ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, taip pat pasikartojantis, tyčinis, agresyvus, įžūlus, griaunantis ugdymosi procesą, pažeidinėjantis kitų asmenų garbę ir orumą bei psichologinį ir fizinį saugumą mokinio elgesys.
 3. Netinkamai besielgiantiems mokiniams vadovaujantis „Rekomendacijomis dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“, patvirtintomis LR švietimo ir mokslo ministro 2012 rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1268, gali būti taikomos šios poveikio priemonės:
9.1. Mokinio ugdymosi vietos pakeitimas. Taikomas mokytojo sprendimu, kai mokinio elgesys akivaizdžiai griauna mokinių ugdymosi procesą pamokos metu.
9.2. Mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens iškvietimas. Mokyklos darbuotojas gali išsikviesti Mokyklos vadovą ar jo įgaliotą asmenį, kad padėtų nutraukti mokinio ar mokinių grupės netinkamą elgesį.
9.3. Mokinio daiktų patikrinimo organizavimas. Jeigu Mokyklos darbuotojui kyla pagrįstų įtarimų, jog mokinys gali turėti draudžiamų daiktų, jis nedelsdamas apie tai informuoja Mokyklos vadovą arba jo įgaliotą asmenį. Mokyklos darbuotojas ir (ar) Mokyklos vadovas arba jo įgaliotas asmuo turi teisę prašyti mokinio parodyti jo asmeninius daiktus. Mokinio daiktai negali būti tikrinami negavus jo sutikimo ir (ar) jam nedalyvaujant.
9.4. Pagrįstų fizinių veiksmų panaudojimas.
 1. Pagrįsti fiziniai veiksmai – su fiziniu kontaktu susiję Mokyklos darbuotojo veiksmai mokinio atžvilgiu, kurių gali būti imamasi siekiant nutraukti mokinio elgesį, keliantį realų pavojų jo paties ir (ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam ir fiziniam saugumui ar turtui, arba užkirsti jam kelią.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Su Mokinio elgesio taisyklėmis mokinys supažindinamas mokslo metų pradžioje ir pakartotinai, pastebėjus, kad aplaidžiai laikosi jose reglamentuotų elgesio normų.
 2. Mokinio elgesio taisyklės gali būti keičiamos, papildomos Mokyklos direktoriaus įsakymu suderinus su savivaldos institucijomis, Vaiko gerovės komisija.

_____________________________________